Menu
 

Aktuelt


Hvis der er særlige vigtige nyheder eller orienteringer af generel interesse, vises de her. Der er dog ikke noget løbende flow af nyheder. Den service er indbygget i vores software AlphaOmega.

Nyheder/ kampagner

Ændring af den administrativt fastsatte MAL-faktor for Titandioxid

September 2017

Arbejdstilsynet har juni i år ændret det administrativt fastsatte tal efter stregen i kodenummeret for titandioxid (TiO2), der anvendes i produkter, der ikke støver. 

Tallet efter bindestregen ændres til -1 for andre produkter end støv/pulverformige produkter ved et indhold af titandioxid ved et indhold på > 0%. Tidligere var tallet efter bindestregen sat til henholdsvis -3 ved et indhold på ≥60-80% og -6 ved et indhold ≥ 80%.

Titandioxid har været på IARC´s liste over stoffer, der er mistænkt for at være kræftfremkaldende siden 2006 og der er i EU forslag om en harmoniseret klassificering af stoffet som kræftfremkaldende ved indånding (Carc. 2: H351 (inhalation)).

Arbejdstilsynet har tidligere anvendt en fast administrativ praksis for fastsættelse af tallet efter bindestregen i andre produkter end de støv/pulverformige, men har ændret denne praksis, da det viste sig, at det have uhensigtsmæssige konsekvenser i forbindelse med f.eks. substitution. 

Arbejdstilsynet har derfor ændret praksis og begrunder ændringen med, at de har vurderet, at der ikke forekommer eksponering af betydning under anvendelsen af produkter, hvor titaniumdioxid er bundet til andre materialer, som f.eks. i maling, hvilket understøttes af IARC’s vurdering.

Stofnavn MAL-faktor  Tal efter bindestregen afhængig af koncentration af stof i produkt.
Titandioxid (CAS 13463-67-7)   koncentration Tal efter bindestregen
-i støv/pulverformige produkter 0

0,1-5%

≥ 5%

-3

-6

- i andre produkter 0 > 0% -1

 Nye og ændrede grænseværdier for 31 kemiske stoffer

I februar i år trådte et nyt direktiv fra EU i kraft, som fastlægger nye og ændrede grænseværdier for 31 kemiske stoffer. Grænseværdierne forpligter virksomheder, der anvender disse stoffer, at sikre at deres medarbejdere ikke bliver udsat for dem i mængder større end grænsen angivet for det pågældende stof.

Listen, den fjerde af slagsen, skal indføres i national lovgivning inden den 21. august 2018 og i Danmark er det således vigtigt at holde sig opdateret med Arbejdstilsynets bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer. Hvis dine medarbejdere er udsat for nogen af stofferne på listen vil ændringen til bekendtgørelsen nemlig bestemme hvornår du, som virksomhed, er forpligtet til at sikre at de nye grænseværdier er indført og implementeret i din virksomhed.

Baggrund
EU’s direktiv 98/24 har til formål at beskytte medarbejderes sundhed og sikkerhed mod de risici der er forbundet med at arbejde med kemiske materialer. Et element i dette omfatter at få fastsat grænser for hvor høje koncentrationer udpegede farlige stoffer må være til stede i arbejdsmiljøet. Til og med 2016 har EU allerede offentliggjort tre lister med navngivne stoffer samt grænseværdier for disse. I 2017 offentliggør EU nu den fjerde.

Ændringer til listen over stoffer med en fastsat grænseværdi foreslås af det videnskabelige udvalg for grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering for kemiske agenser (SCOEL). SCOEL definerer grænsen således at, hvis den respekteres, betyder det at eksponering af stoffet igennem et helt arbejdsliv ikke vil have uacceptable skadelige virkninger på medarbejderne. Grænseværdierne kan dog ændre sig med tiden eftersom nye målemetoder og ny information om stoffernes farlighed kan betyde at man er nødsaget til at revidere deres grænse.

Listen
Listen beskriver hvor stor den gennemsnitlige koncentration højst må være ved lang og kort eksponering - typisk 8 timer og 15 minutter med mindre andet er angivet. Derudover kan stofferne have en anmærkning, eksempelvis ”hud”, som beskriver, at der er mulighed for betragtelig optagelse af stoffet gennem huden ved eksponering.

Hvad betyder det for dig?
Er dine medarbejdere i kontakt med nogen af de nævnte kemiske stoffer på den fjerde liste i har du som virksomhed ansvar for, at de ikke udsættes for stofferne i koncentrationer højere end dem angivet i listen.
Anvendes der eksempelvis Diphenylether på arbejdspladsen må en medarbejder gennemsnitligt henover 8 timer ikke blive udsat for mere end 7 mg/m3 og henover 15 minutter ikke for mere end 14 mg/m3.
Det er arbejdspladsens ansvar at kunne dokumentere at disse værdier ikke overskrides.

Deadline
De nye og ændrede grænseværdier vil træde i kraft i national lovgivning senest den 21. august 2018. Bemærk dog at det er en ”senest”-dato og medlemsstater derfor godt kan vælge at lade dem træde i kraft tidligere end 24. august 2018.

 


Forslag til klassificering af Titaniumdioxid (TiO2) som mistænkt for at være potentielt kræftfremkaldende (H351)

Det europæiske kemikalieagentur (ECHA) har konkluderet, at titaniumdioxid (TiO2) opfylder kriterierne for at blive klassificeret med mistanke om, at det kan fremkalde kræft. Det betyder, at titaniumdioxid og beslægtede forbindelser ændrer klassificering fra ikke at være klassificeret til at skulle klassificeres med H351 (Carc. 2), Kan fremkalde kræft ved indånding.

Baggrund

Siden maj 2016 har den franske kompetente myndighed (ANSES) arbejdet med at undersøge, om der er belæg for at tildele titaniumdioxid, på partikelform, en harmoniseret klassificering og mærkning for kræftfremkaldende egenskaber.

I marts 2017 diskuteres ANSES’ konklusioner i risikovurderingskomitéen hos ECHA’s, som dog ændrer ved ANSES anbefaling, men stadig mener der er tilstrækkeligt belæg for, at titaniumdioxid (TiO2) skal klassificeres med mistanke om, at det kan fremkalde kræft ved indånding (H351).

Komitéens konklusion vil med stor sandsynlighed blive formelt godkendt og vedtaget senere på året, hvorefter den vil blive inkluderet i næste opdatering af Annex VI i CLP forordningen.

Hvad betyder det for dig?

Hvis du producerer eller importerer produkter, der indeholder titaniumdioxid, skal du opdatere sikkerhedsdatablade, etiketter og anden dokumentation, der refererer til titaniumdioxids farlighed, så der er overensstemmelse med den nye mærkning. Deadline for dette vil være angivet i ændringsforordningen, som opdaterer Annex VI i CLP forordningen, men er normalt et år fra offentliggørelsen af ændringsforordningen i Official Journal.

Klassifikationsændringen er gældende for titaniumdioxid for de forskellige krystallinske former det optræder på. Hver form er defineret ved et unikt CAS-nummer: 

  • CAS 13463-67-7 (titaniumdioxid)
  • CAS 1317-70-0 (titaniumdioxid, anatase)
  • CAS 1317-80-2 (titaniumdioxid, rutile)
    titaniumdioxid

CHYMEIA ApS får ny partner

Pr. 1 juni 2017 er Claus Ankjærgaard indtrådt som partner i CHYMEIA ApS.

Claus Ankjærgaard er ikke et nyt ansigt i CHYMEIA ApS, hvor han har arbejdet de seneste 2 år som seniorkonsulent. Samtidig med, at Claus Ankjærgaard bliver en del af ejerkredsen, får han også nye arbejdsområder. Claus Ankjærgaard får titel af COO og skal dermed også stå for den daglige drift i CHYMEIA ApS. Han overtager samtidig ansvaret over fagafdelingen fra direktør Johannes Jind.

Claus Ankjærgaard er 44 år og uddannet cand.scient. i miljøkemi fra Københavns Universitet. Han har tidligere arbejdet i Hempel A/S som både miljøchef og regulatorisk specialist. Han har desuden joberfaring fra Danmarks Farve- og Limindustri og fra Miljøstyrelsen.

”CHYMEIA har været gennem en kraftig vækst gennem de seneste år. Vores 3 Gazellepriser i 2014, 2015 og 2016 er et bevis på det. Samtidig står vi på spring til næste fase af virksomhedens liv, hvor nye produkter og nye markeder kommer i spil. Med væksten og de nye områder følger nye opgaver, som jeg glæder mig meget til. Omdrejningspunktet for mit arbejde bliver at sikre et fortsat godt samarbejde mellem de dygtige medarbejdere i CHYMEIA samt at sikre at vores mange kunder forbliver centrum for udviklingen,” udtaler Claus Ankjærgaard.

 


Er din markedsføring af kemiske produkter stadig lovlig efter 1. juni 2017?


Tidsfristen for at overholde reglerne i CLP udløb den 1. juni 2017. Det betyder, at alle farlige kemiske produkter på markedet skal være mærket med rød/hvide farepiktogrammer, hvis de fortsat skal være lovlige til salg.


Alle i leverandørkæden fra producent til endelig forhandler skal tage stilling til om de agerer ulovligt, fordi deres produkter er forkert mærket. Derudover skal forbrugere, der anvender kemiske produkter vænne sig til at være helt fortrolige med den nye mærkning, så de ved, hvordan de skal bruge produkterne sikkert.

faremærker

 

Læs resten af artiklen her

 

 


Book GRATIS møde med en kemikalielovgivningskonsulent på LabMed2016.

Kom forbi CHYMEIA's stand på LabMed og få gratis hjælp med kemikalielovgivningen. Læs mere om, hvorvidt du kan booke et møde med en kemikalielovgivningskonsulent på LabMed nedenfor.

CHYMEIA har taget et par konsulenter i kemikalielovgivningen med til messen, og dem giver vi mulighed for at de besøgende kan booke et gratis møde med. Har du/I spørgsmål til kemikalielovgivningen, f.eks. om kemisk APV, APB, eksponeringsscenarier, substitution, mærkning af egne blandninger osv, så er der mulighed for at booke en gratis konsulenttid (30 min.) med en ekspert i kemikalielovgivningen fra CHYMEIA på LabMed.

Du er selvfølgelig også velkommen til bare at kigge forbi vores stand nr. 11 til en snak eller en kort præsentation af en af vores mange softwareløsninger til APB og SDS udarbejdelse/håndtering.

Sådan gør du, hvis du er interesseret:

Der er et begrænset antal pladser, og vi kan ikke love, at vi kan imødekomme alle henvendelser. Men hvis du er interesseret, så skriv til Vibeke på vibk@chymeia.com med kontaktinformationer, hvilke dag(e) du er på messen og en overskrift på dét emne, som du ønsker at drøfte. Henvendelser behandles naturligvis fortroligt. Tilbuddet gælder kun virksomheden.


STED: Lokomotivværkstedet, Otto Bussesvej 5A, 2450 København SV
DATO: 27.-29. september 2016
STAND: Nr. 11

LabMed2016

 


 

CHYMEIA samler brancheforeninger til paneldebat om eksponeringsscenarier.

27. april 2016

Eksponeringsscenarier er rykket fra at være et teoretisk begreb til at være et koncept mange virksomheder ofte møder i hverdagen og er tvunget til at tage praktisk stilling til. 

Derfor har CHYMEIA ApS samlet repræsentanter fra brancheforeningerne SPT, DFL og Kemi & Life Science. Brancherne vil hver især præsentere deres oplevelser og udfordringer med det eksisterende koncept for eksponeringsscenarier, samt hvordan disse vanskeligheder har ført til udarbejdelsen af nye elementer og værktøjer og dermed skabt fremmedartede begreber som SWED, SCED og SUMI.

Efter denne præsentation er brancheforeningerne med i en paneldebat med fokus på branchernes praktiske erfaringer med håndtering af eksponeringsscenarier. Paneldebatten vil tage udgangspunkt i fordele og ulemper ved de nye begreber og tilgange til eksponeringsscenarier samt berøre status for, hvor langt vi er henne i implementeringsprocessen. Til sammen med det formål at skabe større klarhed for de deltagende virksomheder omkring, hvornår de kan forvente at modtage noget konkret, de skal tage stilling til og indarbejde i deres egne SDS’er / APB’er.

CHYMEIA’s konsulenter vil desuden fortælle om nyheder og nye initiativer indenfor kemikalielovgivningen. Afslutningsvis er der et fagligt indlæg omkring gode råd og håndtering af farligt affald fra virksomheden EKOKEM A/S.

 


 

 

Arbejdstilsynet tilpasser regnler for produktregistrering og kemiske stoffer i arbejdsmiljøet

 

14. januar 2016 

På grund af REACH justerer Arbejdstilsynet per 1/1-2016 de danske regler for kemiske stoffer og materialer i arbejdsmiljøet. Ændringerne berører seks eksisterende bekendtgørelser. Den væsentligste ændring er at der indføres en øvre mængdegrænse, hvornår rene kemiske stoffer skal anmeldes til Produktregistret. Hvor der før ikke var nogen øvre grænse bliver det fremover sådan, at kemiske stoffer kun skal anmeldes til Produktregistret, hvis der årligt fremstilles eller importeres fra 100 kg og op til 1000 kg. Fremstillereller importerer man mere end 1000 kg/år kræver reglerne iREACH-forordningens at man registrerer stoffet til Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (ECHA).

En omfattende gennemgang af Arbejdstilsynets tilpasninger kan findes via nedenstående link.

Læs mere her:http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/nye-regler/nyheder/nye-bkg-paa-kemiomraadet.aspx

 


 

CHYMEIA ApS - Gratis mini-seminar om håndtering af:
Eksponeringsscenarier og arbejdspladsbrugsanvisninger i laboratorier og medicinalbranchen

Mini-seminaret er målrettet laboratorier og medicinalbranchen og afholdes to gange:

Torsdag den 12. november 2015 fra kl. 12-15.
Onsdag den 18. november 2015 fra kl. 12-15.

Nye regler betyder mere arbejde med virksomhedernes arbejdspladsbrugs-anvisninger. Hvis man ikke løser opgaven smart, betyder det endda langt mere arbejde - og tilmed helt uoverskuelige dokumenter. Det skyldes de nye udvidede sikkerhedsdatablade med eksponerings-scenarier. Hør mere om, hvordan denne nye udfordring takles bedst.

Læs mere om vores gratis mini-seminar her

 


 

Danmark får medhold i sag om kemiregler ved EU Domstolen

11. september 2015

(Dette er et uddrag af Miljø & Fødevarministeriets artikel "Danmark får medholdi sag om kemiregler") 
Europæiske forbrugere vil fremover være bedre beskyttet mod problematisk kemi, og EU's virksomheder får ens vilkår. Det står klart, efter at EU Domstolen i dag har afgjort, at Danmarks tolkning af EU's kemi-regler er den rigtige.
Dommen handler kort fortalt om, hvordan man tolker EU-reglerne for indholdet af særligt problematiske kemiske stoffer i en sammensat artikel (en vare med fast form), f.eks. en cykel. Hvis der er mere end 0,1 procent særligt problematiske stoffer i cyklen, så har forhandleren pligt til at informere forbrugeren om dette.

Danmark og seks andre lande har siden 2008 arbejdet for at overbevise EU kommissionen om deres tolkning af kemi-reglerne.

Du kan læse med om afgørelsen her.


 

CHYMEIA ApS - Mød os på LabDays2015

20. august 2015

Begge dage holder vi et fagligt mini-seminar på 20-30 minutter kl. 13.00 vedrørerende CLP-mærkning og eksponeringsscenarier ved Exhibitors FREE Lab Theater.

STED: Scandinavien Congress Center i Århus
Dato: 23. - 24. september 2015
Stand: nr. 11

LabDays 2015 knap Print gratis adgangskort

Link til messen, klik her


 

CHYMEIA ApS har opnået den højeste kreditværdighed - AAA®.

19. august 2015

AAA logo 2015 UK e mail 255x154 CHYMEIA Aps har netop modtaget en AAA-kreditvurdering for højest mulige kreditværdighed fra Bisnode (Soliditet). Det er den bedste rating, man som virksomhed kan få, og den fortæller, at vi har en "særdeles  god evne til at imødekomme aktuelle betalingsbetingelser".

 Vi er dermed blandt de kun 2% i Danmark som i 2015 har opnået denne flotte vurdering.


 

CHYMEIA ApS Sikkerhedshedsdatablade og uddannelse

24. juni 2015

Der var været en række misforståelser, hvor nogle virksomheder troede, at man skal have en certificeret uddannelse for at kunne udarbejde sikkerhedsdatablade, men det er ikke tilfældet. Der er ingen krav til en formel uddannelse eller certificering i forbindelse med udarbejdelse af sikkerhedsdatablade. Brugere af AlphaOmega vil typisk blive uddannet i forbindelse med det obligatoriske opstartskursus.

Kravene for sikkerhedsdatablade findes i artikel 31 og 32 i REACH forordningen Nr. 1907/2006 og Bilag 2 forordningen Nr. 453/2010. Endvidere findes der også en ”vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsdatablade” fra ECHA og kan findes her http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/sds_da.pdf 

Reglerne siger, at sikkerhedsdatabladet skal udarbejdes af en kompetent person, som har fået den nødvendige uddannelse. I den forbindelse oplyser Arbejdstilsynet, at der ikke stilles krav om en certificeret uddannelse for at kunne udarbejde sikkerhedsdatablade. 


 

CHYMEIA ApS & Gazelle

30. oktober 2014

CHYMEIA Aps blev tildelt en Børsen Gazelle den 30. oktober 2014.

 


 

CHYMEIA ApS får tilskud fra Markedsmodningsfonden

17. januar 2014

I december 2013 blev CHYMEIA ApS bevilliget et tilskud fra Markedsmodning på 2,6 millioner kr. over en projektperiode på 2 år og 7 måneder. Pengene er bevilliget til markedsmodning af AlphaOmega med henblik på at klargøre softwaren til udenlandske markeder. Denne klargøring består dels af en udvikling af IT-platformen, dels af klargøring og research på nye markeder. I CHYMEIA ApS ser vi meget frem til gennemførelsen af projektet, og de første initiativer på nye markeder er allerede taget.

En kvalitetssikret forretningsplan

Hele processen har også betydet, at CHYMEIA ApS har fået kvalitetssikret sin forretningsplan for de næste 5 år. Det væsentligste element i ansøgningsprocessen har således været CHYMEIA ApS' forretningsplanen. I processen er forretningsplanen blevet vurderet og rost af embedsmændene i Markedsmodningsfonden og af eksterne eksperter hyret af Markedsmodningsfonden.

I selve afgørelsesprocessen er der også sket en vurdering af projektet og forretningsplanen af hele fondens bestyrelse, der består af Carsten Bjerg, tidligere CEO Grundfoss, Trine Winterø, CEO, Medtech Innovation Center, Claus Jensen, Forbundsformand, Dansk Metal, Rikke Vestergaard, Kommunaldirektør, Kolding Kommune, Freddy Lykke, Adm. direktør, Cetrea A/S, Jakob Schou Meding, CEO, Hewlett-Packard Denmark, Patrizia Venturelli Christensen, Commercial Dir., Kopenhagen Fur og Susanne Kure, Vicedirektør i Vækstfonden

 

I februar i år trådte et nyt direktiv fra EU i kraft, som fastlægger nye og ændrede grænseværdier for 31 kemiske stoffer. Grænseværdierne forpligter virksomheder, der anvender disse stoffer, at sikre at deres medarbejdere ikke bliver udsat for dem i mængder større end grænsen angivet for det pågældende stof.

Listen, den fjerde af slagsen, skal indføres i national lovgivning inden den 21. august 2018 og i Danmark er det således vigtigt at holde sig opdateret med Arbejdstilsynets bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer. Hvis dine medarbejdere er udsat for nogen af stofferne på listen vil ændringen til bekendtgørelsen nemlig bestemme hvornår du, som virksomhed, er forpligtet til at sikre at de nye grænseværdier er indført og implementeret i din virksomhed.