Menu
 

Kodenummerbekendtgørelsen (MAL-kode)

Alle malerprodukter skal i følge dansk lovgivning kodenummereres og forsynes med en MAL-kode.

Det gælder også lime, fugemasser og træbeskyttelse. Betegnelsen "MAL-kode" stammer ikke fra ordet maling, men er en forkortelse af "Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov". Reglerne for kodenumre er beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 om arbejde med kodenummererede produkter. Det beregnede kodenummer skal anføres på produktets etiket, i sikkerhedsdatabladet og i arbejdspladsbrugsanvisningen.

Tallet før stregen angiver de sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes mod indånding af dampe fra produktet. Jo højere tal, jo større behov for ventilation og brug af personlige værnemidler.
Tallet efter stregen angiver de sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes mod kontakt med produktet på hud, i øjne og i luftvejene samt mod indtagelse. Jo højre tal, jo større behov for sikkerhedsforanstaltninger.

CHYMEIA kan hjælpe med at:

  • Komme med forslag til jeres produktudvikling så der tages hensyn til MAL-koden
  • Udregne MAL-koden
  • Vurdere hvorvidt jeres produkter skal forsynes med MAL-kode


;ed AlphaOmega kan man derudover selv beregne MAL-koden på sine produkter

Ring til Pia Petersen såfremt du ønsker mere information
tlf: +45 28 70 56 48
e-mail: pipe@chymeia.com